Recykling

recykling

Nasze Przedsiębiorstwo posiada wszelkie prawem wymagane zezwolenia na prowadzenie zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne

Znak decyzji: ROŚiB.6223.4.2012

 

Lp.          Kod odpadu         Rodzaje odpadu

1             17 01 01               Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

2             17 01 02               Gruz ceglany

3             17 01 03               Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów                                                                     wyposażenia

4             17 01 07               Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych                                                           materiałów    ceramicznych i elementów                                                                                           wyposażenia inne niż: zmieszane  lub  wysegregowane odpady                                                       z  betonu, gruzu ceglanego, odpadowych                                                                                         materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia                                                                         zawierające      substancje niebezpieczne

5             17 01 80               Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

6             17 01 81               Odpady z remontów i przebudowy dróg

7             17 01 82               Inne nie wymienione odpady w podgrupie: Odpady materiałów i                                                     elementów budowlanych oraz  infrastruktury drogowej                                                                     (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

8             17 03 02               Asfalt nie zawierający smoły

9             17 03 80               Odpadowa papa

10           17 05 04               Gleba i ziemia, w tym kamienie nie zawierająca substancji                                                               niebezpiecznych

11           17 05 06               Urobek z pogłębiania nie zawierający lub niezanieczyszczony                                                         substancjami niebezpiecznymi

12           17 05 08               Tłuczeń torowy (kruszywo) niezawierający substancji                                                                       niebezpiecznych

13           17 06 04               Materiały izolacyjne nie zawierające azbestu i innych                                                                       substancji niebezpiecznych

14           17 08 02               Materiały konstrukcyjne zawierające gips niezawierające                                                                 substancji niebezpiecznych