Okres realizacji: 2021
Projekt: Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego w Wałbrzychu – etap I
Inwestor: Panattoni Development Company
Generalny Wykonawca: Atlas Ward Polska
Miejsce realizacji: Wałbrzych

Zakres robót:
 1. Prace przygotowawcze, oczyszczanie terenu – 22 000 m2
 2. Wykonanie platform i dróg technologicznych – 11 500 m2
 3. Usunięcie warstwy humusu wraz z korytowaniem – łącznie 35 000 m3
 4. Wykopy – 31 000 m3
 5. Nasypy wraz z ich osuszaniem chemicznym – 22 000 m3
 6. Prace wykończeniowe, łącznie – 3500 m2., w tym:
  1. profilowanie humusem skarp i terenów zielonych,
  2. hydrosiew oraz łąki kwietne
 7. W ramach prac nawierzchniowych wykonaliśmy:
                1. Nasypy z kruszywa 0-300 mm – 17 000 m3
                2. Podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm – 10 000 m3
                3. Stabilizacje – łącznie 41 300 m2
                4. Nawierzchnie z kostki – 21 000 m2